IFECแจงขายโรงแรมดาราเทวีควรให้ราคาเหมาะสม

เรื่องที่น่าสนใจ

อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ฯ ออกโรงแจงการกำหนดราคาขายทรัพย์สิน “โรงแรมดาราเทวี” ควรเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย เพื่อป้องกันการฟ้อร้อง ยัน IFEC ไม่มีส่วนได้เสียกับการขายทอด ขณะกรมบังคับคดีเตรียมดำเนินการโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ วันที่ 3 ธ.ค.64

กรณีที่มีข่าวการงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงแรมดาราเทวี เพื่อจะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการกำหนดราคาทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดใหม่นั้น

แหล่งข่าวจาก บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ IFEC ออกมาชี้แจงว่าการกำหนดราคาและการดำเนินการขายทอดตลาด หากดำเนินการอย่างเหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ในการชำระและได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพราะเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาด กรมบังคับคดีจะนำไปชำระให้แก่เจ้าหนี้ในคดี รวมถึงเจ้าหนี้รายอื่นๆ ได้ตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ เพราะความแตกต่างของราคาที่เกิดขึ้น ย่อมมีผลกระทบต่อกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสีย และอาจจะทำให้มีคดีความฟ้องร้องกันอีก อย่างเช่น กรณีการโต้แย้งราคาที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้

โดย IFEC ได้เข้าซื้อโรงแรมดาราเทวี ในช่วงปี 2558 ในมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท ทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวีจึงถือว่ามีสาระสำคัญต่อ IFEC และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ หรือผู้ถือหุ้น ที่ผ่านมามีการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงแรมดาราเทวีโดยบริษัทประเมินราคาเอกชนหลายครั้ง ซึ่งได้ประเมินราคาทรัพย์แล้วมีมูลค่าระหว่าง 3,500 ล้านบาท ถึง 4,000 กว่าล้านบาท ทขณะที่ราคาประเมินทรัพย์ของกรมบังคับคดี กำหนดมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 2.1 พันล้านบาท

“อย่างไรก็ดี IFEC ไม่มีส่วนได้เสียจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี ไม่ว่าการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีจะดำเนินการต่อไปอย่างไร โดยหากการพิจารณากำหนดราคาประเมินทรัพย์ใหม่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ ก็ย่อมจะเป็นเรื่องที่เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย”แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมานายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริหาร IFEC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า กรมบังคับคดีจะดำเนินการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3 ธ.ค.64 แน่นอน โดยมีราคาเริ่มต้นการขายทอดตลาดที่ 2,116 ล้านบาท และคาดว่าจะมีนักลงทุนผู้สนใจหลายรายเข้าร่วมสู้ราคา หลังจากมีการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงแรมไปแล้ว ปรากฏว่าสามารถขายทรัพย์สินได้ราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้นถึง 3 เท่าตัว